Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Hiihtoniilo.fi (Digital Mylly Oy)
Haarssintie 17
02970 Espoo
Y-tunnus 2832398-7

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jani Tuominen, jani@hiihtoniilo.fi

Rekisterin nimi

Hiihtoniilo.fi:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käytetään verkkokaupan tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen, raportointiin ja markkinointiin.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietosisältö

1) Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
2) Asiakkaan ilmoittamat taustatiedot ja muut asiakaskohtaiset lisätiedot.
3) Asiakkaan mahdollinen suostumus lähettää hänelle suoramarkkinointia. Suostumuksen antaneisiin lisäksi kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt.
4) Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista, palautuksista, ostokäyttäytymisestä ja palautteista.
5) Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet.
6) Mahdollista kanta-asiakasohjelmaa varten kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan tilaamisen yhteydessä antamat ja palvelun käytön aikana tallentuvat tiedot. Lisäksi tietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa suoramarkkinointia tai tekee ostoksen.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan järjestelmiin, jotka on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka työskentelevät rekisterinpitäjän palveluksessa. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteriin talletetut henkilötiedot ovat salaisia.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain (523/1999) 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainonta ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä puhelimitse tai kirjallisesti.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän postiosoitteeseen:

Hiihtoniilo.fi
Haarssintie 17
02970 Espoo

Tietojen päivittäminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.